0

අශුද්ධ සන්ධානය: JVP-NPP නායකයා, ඇමරිකාවේ නවතම දේශපාලන පෙම්වතා

  අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, රෝහණ විජේවීරගේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නොවේ. එය 1972 සහ 1980 ගණන්වල කැරලිවලින් දිවිගලවා ගත් අයත් එකඟ වනු නොඅනුමානය. අද ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් කලකිරීමට පත්ව සිටිති, ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ හොඳම කාලයඔවුන්ව...

0

Blinken without blinking says “Collateral damage” is to be expected in Israeli-Hamas standoff – Sri Lanka says “Oh really”!

  The Israeli-Hamas standoff strangely has many bedfellows suddenly entering the scene & we cannot but highlight the hypocrisies at play on how the UN/UNHRC & international community reacted to Sri Lanka’s efforts against...

නව ව්_යවස්ථා කෙටුම්පත මගින් පවතින 13 ඉක්මවා යන බලය පළාත් සභාවලට ලැබෙනවාද? 0

නව ව්_යවස්ථා කෙටුම්පත මගින් පවතින 13 ඉක්මවා යන බලය පළාත් සභාවලට ලැබෙනවාද?

නව ව්_යවස්ථා කෙටුම්පත මගින් පවතින 13 ඉක්මවා යන බලය පළාත් සභාවලට ලැබෙනවාද

0

Debt Colonization by IMF/WB: Sri Lanka take lessons from Argentina

US-India Regime change in Sri Lanka in 2015 & multinational corporations promoting Mauricio Macri as President of Argentina also in 2015 have similarities. IMF/WB began playing key roles after the regime change. IMF &...