අපේ ගැටලුව කුමක් ද? විරෝදකරුවන්ට එය විසදිය හැකි ද?