ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් ප්‍රතිපත්ති-ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පටිපාටිය දේශපාලන පැවැත්ම සඳහා මිස ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් හිමියන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා නොවේ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.