දෙමළ නිජබිම මිථ්‍යාව, ප්‍රශ්න 5කින් ඔප්පු කිරීම

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.