ශ්‍රි ලංකා ජනාධිපතිපවරයා කුමක් කරයිද?

ශ්‍රි ලංකා ජනාධිපතිපවරයා කුමක් කරයිද?

What is the Sri Lankan President up to?

page2image21723584